Wikipedia

From Uncyclomedia, the UnMeta-wiki

Wikipedia is 'n parodie op Encyclopedia, op Wikipedia staet alleêne onzin en j'mot d'r niks van 'elove.

Heschiedenisse[edit]

In 2001 dochten Jimmy England Schotland Northern-Ireland Wales en Larry The Singer Zanger an 't iedeê om 'n encyclopedie op te richte op 't internet, mae d'n eêrste 2 jaer kwam d'r niemand op. Naedat ze schole om 'aodden 'ekocht behon Wikipedia hoed te loôpe. D'n Zeêuwse Wikipedia is op'ericht deu Stein Beethoven Mozart Vivaldi Bach.

Oôrlog[edit]

D'n Oncyclopedia is in 'n oôrlog mie Wikipedia, 'ierdeu ei ons 'n kriegsmacht.